Tietosuojaseloste


Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Suomen Rakennussuojat Oy
Osoite: Harkkoraudantie 4 , 00700 Helsinki
Puhelin: +358 40 18 22502
Sähköposti: henry@rakennussuojat.fi
Yhteyshenkilö: Henry Komp

Rekisterin nimi

Suomen Rakennussuojat Oy:n yritysasiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Suomen Rakennussuojat Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käytetään asiakkaan laskutusta varten, tärkeiden tietojen toimittamiseen sekä markkinointiin. Henkilötietoja ei kerätä eikä lisätä järjestelmään ilman asiakkaan suostumusta. Suomen Rakennussuojat Oy:n rekisteri sisältää laskutuksen kannalta olennaisia yhteystietoja.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään asiakkaan henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja henkilön asema yrityksessä
Osoitetiedot
Organisaation nimi ja y-tunnus
Verkkolaskuosoite niiltä asiakkailta joilla kyseinen laskutusmuoto on käytössä

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Suomen Rakennussuojat Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Suomen Rakennussuojat Oy,n järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja asiakastietojen käyttöä valvotaan.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei myöskään luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Suomen Rakennussuojat Oy,n asiakas. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä Suomen Rakennussuojat Oy,n oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
    Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen henry@rakennussuojat.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Suomen Rakennussuojat Oy
Henry Komp
Harkkoraudantie 4 , 00700 Helsinki

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.6.2018.